Hoikan Helmi

Varausehdot

Hoikan Helmen vuokrauksessa noudatetaan seuraavia sopimusehtoja:

Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun Hoikan Helmen vuokrauksesta on sovittu kirjallisesti.

Varaus- ja maksuehdot:

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen.
Tehtyään varauksen asiakas saa sähköpostilla tilojen käyttöohjeet ja vuokrausehdot.
Varaus tulee tehdä kirjallisena sähköpostin välityksellä osoitteeseen: mira.henttonen@hoikanhelmi.fi
Varaus tulee kokonaisuudessaan maksettavaksi noin kaksi viikkoa ennen varattua ajankohtaa, ellei varaustilanteessa toisin sovita.

Asiakkaan tulee maksaa lasku eräpäivään mennessä. Varaus astuu voimaan vasta, kun maksu on kokonaisuudessaan maksettu. Mikäli Asiakas laiminlyö maksun maksamisen ajallaan, Asiakkaan varaus raukeaa automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta.

Mikäli vuokralainen aiheuttaa häiriötä tai vaaraa, on Hoikan Helmeä vuokraavalla taholla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikki tästä aiheutuneet kulut laskutetaan vuokraajalta. Asiakas on velvollinen korvaamaan tilan irtaimistolle aiheutuneet vahingot.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa viimeistään 14 vrk ennen vuokra-ajankohtaa lasku voidaan mitätöidä. Mikäli peruutus tulee 7 vrk tai myöhemmin peritään vuokrahinnasta 50% sekä toimituskulut ja peruutusmaksu 50€.

Mikäli asiakas ei hoida maksua ajallaan, on Hoikan Helmen vuokraaja oikeutettu perumaan asiakkaan varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Asiakkaan tekemä peruutus on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen: mira.henttonen@hoikanhelmi.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto on tullut Hoikan Helmen varaajalle.

Edellä mainituista varaus- ja maksuehdoista huolimatta, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa vuokrasumma lukuunottamatta toimituskuluja ja peruutusmaksua 50€, mikäli asiakas itse tai hänen lähiomaisensa sairastuu tai loukkaantuu vakavasti. Peruutus on tehtävä välittömästi ja tapahtunut on osoitettava varausta hoitavalle taholle luotettavasti, esim. lääkärintodistuksella.

Avaimen palautuksesta sovitaan vuokraavan tahon kanssa ja kadonneesta avaimesta peritään 1000€ kulumaksu.

Hoikan Helmellä oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), varauksen hoitaja voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Mikäli varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen vuoksi, niin maksuja ei palauteta. Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, Hoikan Helmellä on oikeus peruuttaa varaus ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle.

Oleskelu Hoikan Helmen tiloissa

 • Hoikan Helmi on asiakkaan käytettävissä varauksessa sovittuna ajankohtana.
 • Poikkeavista ajoista sovitaan aina kirjallisesti Hoikan Helmen ja Asiakkaan välillä.
 • Avaimet luovutetaan asiakkaalle vuokrauksen alkaessa.
 • Hoikan Helmen tiloja tulee käyttää asiaan kuuluvalla tavalla ja hyviä käytöstapoja noudattaen. Rakenteisiin ei saa kiinnittää mitään ilman erillistä lupaa varausta tehdessä.
 • Leiriytyminen on kielletty Hoikan Helmen alueella ilman erilllistä lupaa.
 • Pyyhkeet sisältyvät vuokraushintaan. Ne tulee jättää ilmavasti kuivumaan pukuhuonetiloihin.
 • Tilojen siivouksesta tapahtuman aikana huolehtii asiakas itse. Loppusiivous kuuluu tilojen vuokrahintaan.
  Asiakkaan on kuitenkin itse huolehdittava tiskeistä, juomapullojen ja -tölkkien sekä irtoroskien siivoamisesta sekä roskakorien tyhjennyksestä tapahtumansa jälkeen. Siirretyt huonekalut tulee myös palauttaa samoille paikoille kuin varaushetkellä.
 • Asiakas vastaa Hoikan Helmen ulkoalueiden siistimisestä roskien osalta tapahtumansa jälkeen.
 • Keittiön siivous on Asiakkaan itsensä vastuulla. Tiskatut astiat tulee myös järjestää niille osoitetuille paikoille.
 • Oksennuksesta tiloissa veloitetaan 150 eur / siivottu oksennus.
 • Myös loppusiivoukseen kuulumaton tilojen siistiminen veloitetaan asiakkaalta jälkikäteen.
 • Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa vuokrakohteen sisätiloissa. Tupakoinnista sisätiloissa laskutetaan Asiakkaalta 500 eur ylimääräinen maksu.
 • Rikkoutuneesta välineistöstä tulee ilmoittaa Hoikan Helmeä varaavalle taholle viipymättä.
 • Lemmikkieläinten tuonti on kiellettyä.
 • Kynttilöiden sekä ulkotulien poltto sisätiloissa ja terassialueilla on kielletty.

Tilojen luovutus

Asiakas luovuttaa tilat vuokratessa sovittuna ajankohtana ja huolehtii avaimen palautuksesta vuokrausta hoitavalle taholle, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Asiakas on vastuussa tiloissa aiheuttamistaan vahingoista täysimääräisesti. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava Hoikan Helmen yhteyshenkilölle.

Ylivoimainen este

Hoikan Helmi ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta tai haitasta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt).

Huomautukset

Tiloja ei saa vuokrata edelleen. Eikä tiloja saa käyttää useampi henkilö kuin maksimihenkilömäärä oikeuttaa (70hlö).

Kaikki vuokratiloihin liittyvät huomautukset on ilmoitettava välittömästi Hoikan Helmen yhteyshenkilölle.

Mikäli asiakas ei ilmoita havaitsemistaan puutteista tai epäkohdista vuokra-aikana, vuokratilojen katsotaan olleen sopimuksen mukaisessa kunnossa. Mikäli puutteet tai virheet ilmoitetaan vasta vuokra-ajan jälkeen, eikä niitä voida enää yhdessä todeta, Hoikan Helmi ei ole niistä korvausvelvollinen.

Mikäli asiakas jostain syystä poistuu vuokratiloista ja keskeyttää varauksensa ennen vuokra-ajan päättymistä, asiakas ei ole oikeutettu vuokran palautukseen tai hyvitykseen.

Hoikan Helmellä oikeus hintojen muutoksiin

Sopimuksen syntymisen jälkeen Hoikan Helmellä ei ole oikeutta korottaa hintoja ellei varauksen pituudessa tapahdu muutosta.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda sopimukseen, riidat ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.